Vedtægter

Vedtægter for foreningen
Hillerslev Kultur og Forsamlingshus

§ 1:

Foreningens navn er ”Hillerslev Kultur og Forsamlingshus” Foreningen er en selvejende institution med hjemsted i Hillerslev og Kåstrup sogne. Foreningens adresse er hos kasseren.
Foreningen er forpligtet til at varetage såvel forsamlingshusets som borgerforeningens interesser.

§ 2:

Foreningens formål er; at virkes om møde- og samlingssted for egnens befolkning, herunder især for folkeligt-kulturelt arbejde, at eje, drive og udleje forsamlingshuset til private fester, at varetage medlemmernes interesser både erhvervsmæssigt, kommunalt og bymæssigt.

Foreningens formål er at drive og opretholde Hillerslev Forsamlingshus som almennyttigt, lokalt samlingssted efter de stedlige behov for arrangementer og fælles aktiviteter af kulturel, foreningsmæssig, politisk, idrætslig og selskabelig art.  Foreningen understøtter samhørighed og fællesskab mellem områdets beboere.

§ 3:

Som medlem af institutionen kan optages enkeltpersoner og sammenslutninger hjemmehørende på egnene. Til institutionen er tilknyttet en kontingentforening.

§ 4:

Institutionens højeste myndighed er Årsmødet. Ordinært årsmøde afholdes inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af dagsorden.
 3. Bestyrelsens beretning om institutionens virksomhed i det forløbne år.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af
  • A: bestyrelsesmedlemmer for 2 år, i ulige år 4, i lige år 5.
  • B: 1 første og 1 anden bestyrelsessuppleant for 1 år.
  • C: 2 revisorer for 1 år.
  • D: 1 revisorsuppleant for 1 år.
 7. Eventuelt, hvorunder intet kan besluttes.

Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel ved opslag i Dagli’ Brugsen Hillerslev. Forslag, der ønskes behandlet, må være formanden i hænde senest 8 dage før årsmødet. På årsmødet kan der kun stemmes ved personligt fremmøde. Hvert medlem har kun én stemme. Husstande dog 2. Årsmødets beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Forandringer i disse vedtægter kan ske på ethvert årsmøde ved godkendelse af 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede. Opnås dette flertal ikke, kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinært årsmøde til fornyet afgørelse herom, ved godkendelse af almindeligt stemmeflertal af de fremmødte stemmeberettigede

§ 5:

Ekstraordinært årsmøde afholdes, såfremt 3/5 af bestyrelsen ønsker det, eller 10 % af medlemmerne skriftligt tilkendegiver ønske herom.

§ 6:

Institutionen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer. Medlemmerne vælges for en periode af 2 år ad gangen ved almindelig stemmeflerhed. Hvert år afgår efter tur medlemmer, første gang efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter årsmødet, vælger selv formand, næstformand, sekretær, kasserer og borgerforeningsudvalg (2 personer) samt fastsætter sin forretningsorden. Ordinært bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt – dog mindst 2 gange årligt. Ekstraordinært bestyrelsesmøde kan indkaldes, hvis mindst 5 af medlemmerne begærer det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over bestyrelsens møder føres protokol, der underskrives af formanden (eller i hans forfald af næstformand) og sekretæren.

§ 7:

Bestyrelsen varetager institutionens daglige ledelse i overensstemmelse med dens formål. Det påhviler således blandt andet bestyrelsen; at skabe tilfredsstillende bygningsmæssige forhold til forsamlingshusets aktiviteter, at drage omsorg for udlejning og fastsættelse af lejesatser og kontingent, at ansætte og afskedige det til driften eventuelt nødvendige personale, at mægle i tvistigheder mellem borger og borger, borger og erhvervsdrivende samt borger og kommune, at medvirke til at styrke og udvikle det sociale og kulturelle arbejde i sognet og at udarbejde årlige regnskaber, herunder fastlæggelse af budgetter for driften. Bestyrelsen kan optage lån til de på årsmødet vedtagne vedligeholdelses- og/eller forbedringsarbejde. Institutionen tegnes af formanden i samarbejde med kassereren. Beslutning om køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom, træffes dog af årsmødet. Der kan meddeles prokura.

§ 8:

Den til institutionen oprettelse og drift nødvendige kapital søges tilvejebragt ved offentlige og private tilskud, indsamling blandt egnens befolkning, arrangementer, belåning af fast ejendom, indtægterne ved udleje af lokaler og kontingenter. Institutionens midler, herunder eventuelt overskud, der ikke findes nødvendigt til den daglige drift, skal indsættes i lokale pengeinstitutter på forsamlingshusets navn. For institutionens forpligtigelser hæfter alene den aktiver, idet bestyrelsen eller tilsluttede medlemmer ikke hæfter personligt.

§ 9:

Institutionens regnskab følger kalenderåret. Regnskabet, der skal indeholde driftsregnskab og balance, revideres før det ordinære årsmøde af de folkevalgte revisorer.


§ 10:
Til ophævelse af institutionens virksomhed kræves 2/3 flertal af samtlige fremmødte medlemmer på 2 hinanden følgende årsmøder med mindst én og højst tre ugers mellemrum. I tilfælde af opløsning afgiver bestyrelsen til årsmødet indstilling om anvendelse af institutionens formue til almennyttige og kulturelle formål i Hillerslev og Kåstrup sogne.

Foranstående er vedtaget på årsmødet den 11. august 2020.

Emilie Gregersen                                        Karen-Marie Kristensen        

Lise Kristensen                                           Peter Larsen

Marianne Nørgaard                                     Karl Kristian Iversen

Jesper Mose                                               Lars Odgaard

Klaus Overgaard Jacobsen